Makaton

 Program Językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych. Makaton nie odkrywa czegoś nowego, ale wykorzystuje to, co dziecko już zna – proste gesty i rysunki graficzne. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, […]

Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona

 Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona jest metodą wspierania naturalnego rozwoju dziecka, której głównym celem jest wspieranie procesów uczenia się. Polega ona na wykonywaniu ruchów usprawniających procesy poznawcze tj. synchronizacja prawej i lewej półkuli mózgu, usprawnienie koordynacji wzrokowo ruchowej, wzmocnienie percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej,  usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi, poprawa pamięci oraz usprawnienie umiejętności związanych z czytaniem, […]

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to profesjonalny trening mózgu, jest to rodzaj psychoterapii instrumentalnej, za pomocą której trenowana osoba może zmieniać w sposób celowy swoją czynność psychiczną oraz fizjologiczne wzorce czynności mózgu. Neurofeedback jest częścią Biofeedback i służy do trenowania elektro-chemicznych procesów mózgu, zapis ten służy do oceny aktualnego wzorca fal mózgowych. W wielu neurologicznych oraz psychiatrycznych zaburzeniach […]

Piktogramy

Program TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) czyli Program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z Zaburzeniami w Komunikacji. TEACCH nie jest konkretną metodą ale połączeniem wielu metod i pewną filozofią pracy z dziećmi autystycznymi i ich rodzinami. Ponieważ żadne z naszych dzieci nie posługuje się mową czynną jesteśmy […]

Nauka czytania Glena Domana

        Na podstawie swoich obserwacji i doświadczeń Doman opracował metodę nauczania czytania (tzw. globalne czytanie) oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego. Naukę czytania globalnego można zacząć w wieku 12 miesięcy życia dziecka. Metoda ta wspiera dzieci w rozwoju ich potencjału intelektualnego – ma ogromny pozytywny wpływ na późniejsze osiągnięcia szkolne.         […]

Poranny Krąg (stymulacja polisensoryczna według pór roku)

Poranny krąg bazuje na zasobach środowiska oraz na kontakcie z drugim człowiekiem. Właśnie ten wzajemny kontakt dziecka i terapeuty oraz dzieci ze sobą nawzajem jest głównym celem działania w tej metodzie. Inne, również ważne cele, to tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i zadowolenia oraz doznawanie i odczuwanie świata przyrody poprzez stymulację różnych zmysłów (wzrok, słuch, smak, […]

„Odimienna nauka czytania” wg Ireny Majchrzak.

Odimienna metoda nauki czytania jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu od samego początku. Zaczynamy od imienia dziecka, które zamierzamy wprowadzić w świat pisma. Z nim się utożsamiamy, wyróżnia nas spośród innych ludzi a zarazem jest pomostem łączącym nas z innym człowiekiem i całą społecznością. Ta metoda jest propozycją […]

Dziecięca matematyka E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej

Metoda ta pozwala na uzyskanie znacznego przyrostu dziecięcych kompetencji. Dzieci są o wiele lepiej przygotowane do szkoły. Rozumieją operacyjnie lepiej od rówieśników i chętnie rozwiązują trudne intelektualnie zadania. Potrafią się przez czas dłuższy koncentrować na zadaniach wymagających wysiłku intelektualnego. Interesują się wszystkim, co wiąże się z liczeniem. Potrafią liczyć do trzydziestu i dalej. Potrafią  jakich […]

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Cele: jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno- ruchowego, kształcenie  lateralizacji, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. koordynowanie czynności słuchowo- wzrokowo-ruchowych, integrowanie i harmonizowanie wszystkich funkcji psycho- motorycznych. Dzięki ćwiczeniom  dochodzi do  wykształcenia: percepcji słuchowej, wzrokowej i motoryki, koordynacji wzrokowo – słuchowo- ruchowej, prawidłowej orientacji czasowo-przestrzennej możliwości  wykonywania ruchów dowolnych coraz lepiej  zorganizowanych […]

Ruch rozwijający V. Sherborne

Weronika Sherborne wypracowała system  ćwiczeń  ruchowych pod nazwą Ruch Rozwijający. Jest to program  nastawiony na rozwijanie – przez odpowiednie ćwiczenia  i zabawy ruchowe- takich cech, jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą. Ruch Rozwijający zgodnie z rolą jaką przypisuje autorka, wyraża główną  ideę metody: posługiwanie […]