Cele wychowawcze

Wychowanie przedszkolne to czas tworzenia optymalnych warunków rozwoju i czuwania nad kierunkami zmian.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

Wizja przedszkola  
Edukacja dzieci  ukierunkowana jest na uzyskanie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość , prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Przedszkole tworzy równe szanse dla dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 dzieci wyzwalają swój wewnętrzny świat poprzez posługiwanie się  różnymi sposobami ekspresji  słownej, muzycznej,  plastycznej, teatralnej i   ruchowej;
dzieci poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć i szanować, a także korzystać z jej zasobów
dzieci  uczą się odróżniać dobro od zła.
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom sukcesy  rozwojowe
Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców, współdziała ze środowiskiem, posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń oraz  specyfikę placówki.