Cele wychowawcze

Wychowanie przedszkolne to czas tworzenia optymalnych warunków rozwoju i czuwania nad kierunkami zmian.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

Wizja przedszkola
Edukacja dzieci  ukierunkowana jest na uzyskanie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość , prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Przedszkole tworzy równe szanse dla dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzieci wyzwalają swój wewnętrzny świat poprzez:

 • posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, teatralnej i ruchowej;
 • poznawanie przyrody - uczą się ją rozumieć i szanować, a także korzystać z jej zasobów;
 • naukę odróżniania dobra od zła.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom sukcesy rozwojowe.
Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców, współdziała ze środowiskiem, posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń oraz specyfikę placówki.