Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Cele:

  • jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno- ruchowego,
  • kształcenie  lateralizacji, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.
  • koordynowanie czynności słuchowo- wzrokowo-ruchowych,
  • integrowanie i harmonizowanie wszystkich funkcji psycho- motorycznych.

Dzięki ćwiczeniom  dochodzi do  wykształcenia:

  • percepcji słuchowej, wzrokowej i motoryki,
  • koordynacji wzrokowo – słuchowo- ruchowej,
  • prawidłowej orientacji czasowo-przestrzennej
  • możliwości  wykonywania ruchów dowolnych coraz lepiej  zorganizowanych i zlokalizowanych w przestrzeni i w  czasie
  • zdolności rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie  dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

Zespołowa  forma prowadzenia  zajęć ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych ,uczy współdziałania dzieci mających trudności w przystosowaniu się społecznym lub mających zaburzone emocje.