Piktogramy

Program TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) czyli Program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z Zaburzeniami w Komunikacji. TEACCH nie jest konkretną metodą ale połączeniem wielu metod i pewną filozofią pracy z dziećmi autystycznymi i ich rodzinami. Ponieważ żadne z naszych dzieci nie posługuje się mową czynną jesteśmy na etapie zaznajamiania dzieci z programem nauki komunikacji alternatywnej dla dzieci nieposługujących się mową.

PIKTOGRAM stwarza możliwość kompensowania (uzupełniania lub zastąpienia) zaburzonej lub nieistniejącej mowy. Niemożliwe do wypowiedzenia słowa zostają zastąpione przez symbole- znaki graficzne- piktogramy. Kolejną metodą stosowaną w pracy indywidualnej są plany aktywności. Plany aktywności spełniają bardzo istotną rolę w rozwoju samodzielności dziecka, gdyż umożliwiają uniezależnienie się od opiekunów i samodzielne funkcjonowanie w ciągu dnia.