Przedszkolny Zestaw Programów Obowiązujący w Przedszkolu Niepublicznym Smyk w Inowrocławiu na rok szkolny 2019 /2020

1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – załącznik nr 1  do rozporządzenia

2. Pytlarczyk J. – W kręgu zabawy – program wychowania przedszkolnego, NR P.Smyk/3/2012/2013

Od zabawy do nauki program wychowania – dobre praktyki. Wyd. Nowa Era, autor zbiorowy P/11/2017/18

3. Pytel K. Wesołe nutki – program zajęć muzyczno- rytmicznych w przedszkolu Nr P. Smyk/4/2012/2013

4. Sobierajska D. – W świecie wartości – program wychowawczy Nr P. Smyk/2012/13

5.  Ziętara H. -Hobby Dance- Program nauki tańca towarzyskiego P/8/5/2014

7. Pytlarczyk J. – Razem w zabawie i nauce Nr P/9/ 2014/2015

8. Paczkowska K. – Program pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną na podstawie Stymulacji Bazalnej. Nr P/10/2015

9. Od zabawy do nauki – program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki – Nowa Era – Nr P.Smyk/2/2017/2018

10. Zagórska K. Smyki małymi chemikami Nr. P/12/2017/18