Przedszkolny Zestaw Programów Obowiązujący w Przedszkolu Niepublicznym Smyk w Inowrocławiu na rok szkolny 2022/2023

1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – załącznik nr 1  do rozporządzenia (Dz.U. 2017 poz. 356; Dz.U. 2018 poz. 1679; Dz.U. 2021 poz. 1533)

2. Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki. Wyd. Nowa Era, autor zbiorowy, Warszawa 2016 P/11/2017/18

3. Pytlarczyk J. – W kręgu zabawy – program wychowania przedszkolnego, NR P.Smyk/3/2012/2013

4. Pytlarczyk J. – Razem w zabawie i nauce Nr P/9/ 2014/2015

5. „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska, Wydawnictwo Macmillan