„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” 2021/2022

post-mm4

Nasze Przedszkole po raz 3 bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” autorstwa Anety Konefał.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A.
Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

Czas trwania projektu: Data rozpoczęcia projektu: 13.09.2021 r., data zakończenia projektu: 31.05.2022 r.

MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD PROJEKTU:

I. Czytamy razem z Małym Misiem
Rozwijanie czytelnictwa:
1) codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury,
2) zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom,
3) prowadzenie dzienniczka,
4) stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na temat,
5) wykonanie zakładek do książek

We wrześniu i październiku nasze Smyki zaprosiły Rodziców do wspólnego czytania, a następnie kontynuowały zabawy czytelnicze w przez cały rok przedszkolny.

II. Kodujemy razem z Małym Misiem
– korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów; rozwijanie kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

W ramach realizacji powyższego modułu w piątek (05.11.) nasze Smyki zorganizowały Dzień Kodowania. Razem z Małym Misiem rozwiązywały patriotyczne sudoku.

III. Opowiem Wam o Polsce Razem z Misiem
– wspomaganie wychowawczej roli rodziny; wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego; wspólne odśpiewanie hymnu w poczuciu przynależności do grupy przedszkolnej; kształtowanie przynależności narodowej;

W listopadzie dzieci z poszczególnych grup realizowały tematy związane z naszą ojczyzną w duchu rozwijania czytelnictwa oraz wychowania do wartości.

IV. Misiowe recepty na pozytywne myślenie Razem z Misiem
– wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – zastosowanie opowieści ruchowej w celu: kształtowania siły, szybkości, skoczności, zwinności, koordynacji ruchowej, doskonalenia koordynacji słuchowo -ruchowej i wzrokowo słuchowej, rozwijania sprawności i różnorodnych form ekspresji ruchowej;
– wspólne planowanie rozkładu dnia przez przedszkolaków: dzieci będą uczyć się planowania i zarządzania czasem; spróbują stworzyć karty aktywności.

Misie w ramach realizacji modułu wzięły udział w zabawach z okazji Dnia Pozytywnego Myślenia. W trakcie zajęć odbyła się projekcja filmu: „Jak trenować pozytywne myślenie” – Uniwersytet Dzieci. Smyki wzięły także udział w Misiowej opowieści ruchowej oraz zaplanowały swój wymarzony dzień w przedszkolu.

V. Bajarz misiowy Razem z Misiem
– wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – wyszukiwanie w literaturze pozytywnych wzorców zachowań.

W ramach realizacji modułu podczas zajęć związanych z tematyką teatru, Starszaki stworzyły własną bajkę.

VI. Misiowe zajęcia pod chmurką Razem z Misiem
– wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – ukazywanie roli ruchu w rozwoju dzieci; zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu;
– głównym zadaniem dzieci jest zorganizowanie zawodów sportowych (tor przeszkód) w oparciu o postacie z bajki/historie zaczerpnięte z bajek/atrybuty postaci bajkowych.

Misie oraz Wiewiórki korzystając z uroków pięknej majowej pogody wzięły udział w zabawach plastycznych na świeżym powietrzu.